Witryna Czasopism.pl

nr 16 (218)
z dnia 20 sierpnia 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

POSTKOLONIALIZM: PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ!

Michalina Golinczak

Zarówno w przypadku Polski, jak i pozostałych państw postsocjalistycznych, zastosowanie krytyki postkolonialnej nie przynosi oczekiwanych efektów. W eseju Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique David Chioni Moore ubolewa nad brakiem dialogu pomiędzy krytyką postkolonialną a studiami dotyczącymi Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, i proponuje, by – jak to określa – zbyt zawężone studia postkolonialne i zbyt zaściankowe badania nad postsocjalizmem znalazły wspólną płaszczyznę.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt