Witryna Czasopism.pl

Nr 6 (123)
z dnia 22 lutego 2005
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | konkursy | autorzy | archiwum

literackie, plastyczne, muzyczne...

Otwarty Konkurs na Logo oraz Obsługę Graficzną Jubileuszu 35-lecia Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego w związku ze zbliżającym się jubileuszem 35-lecia zespołu zaprasza do udziału w konkursach na logo i obsługę graficzną jubileuszu. Celem konkursów jest wyłonienie najbardziej pomysłowego i ciekawego w formie logotypu jubileuszowego oraz materiałów promocyjnych. Konkursy mają charakter otwarty. Termin nadsyłania prac mija 1 sierpnia. Regulamin konkursu na stronie konkurs na logo.


XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Maksimum pięć niepublikowanych wcześniej utworów poetyckich (pisanych drukiem) złożonych w trzech kompletach należy przesłać na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki. Tematyka i forma prac jest dowolna. Prace należy opatrzyć godłem. Przesyłka powinna zawierać oznaczoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi autora(imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu). Pula nagródwynosi 5.000 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie br., podczas XI Toruńskiego Festiwalu Książki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Prace można nadsyłać do 15 września.


Konkurs poetycki „…jak liść…” organizowany w ramach XXIII Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich

Organizatorem konkursu jest Jaworski Ośrodek Kultury. Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły 15 rok życia. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: – poezja debiutantów (poeci amatorzy nie zrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, zestaw do 3 niepublikowanych wierszy), – poezja podebiutancka (zestaw do 3 wierszy),

– poezja mieszkańców powiatu jaworskiego. Trzy opatrzone słownym godłem utwory w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4 (trzy wiersze w trzech kompletach), wraz z opatrzoną godłem i adnotacją określającą kategorię zaklejoną kopertą z informacjami o autorze (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail, kilka słów o sobie, w kategorii „poezja podebiutancka” – notka biograficzna, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich, źródło informacji o konkursie) oraz podpisaną czytelnie przez autora informacją: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury dla celów statutowych, należy przesłać na adres: Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, 59-400 Jawor, z dopiskiem: Konkurs poetycki (w przypadku kategorii „poezja mieszkańców powiatu jaworskiego” z dopiskiem: Konkurs poetycki – Jawor. Każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2005r. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku Anima. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i prezentacji konkursowych tekstów bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu (0 -76) 870 28 78 oraz adresem teatrjok@interia.pl. Prace należy nadsyłać do 15 października.


V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Przedmiotem konkursu jest zestaw pięciu niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy (w trzech egzemplarzach) opatrzonych słownym godłem. Prace wraz z sygnowaną tym samym godłem zaklejoną kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail) należy przesłać na adres: Redakcja „Toposu”, TPS, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot, z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Rilkego. Termian nadsyłania prac mija 30 września. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Jury w składzie: Wojciech Kass, Bogusław Kierc, Krzysztof Kuczkowski przyzna Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego w wysokości 3.000 zł oraz nie mniej niż dwa wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2005 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres: topos10@interia.pl.


Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego na prozę. Edycja czwarta, 2005

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do autorów piszących w języku polskim. Przedmiotem konkursu są niepublikowane dotąd w prasie, Internecie bądź drukach zwartych utwory prozatorskie (krótkie opowiadania, fragmenty powieści lub innych form) nieprzekraczające trzydziestu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Opatrzone słownym godłem prace, w czterech egzemplarzach, należy przesyłać na adres: Uniwersytet Gdański, Akademickie Centrum Kultury, ul. Wita Stwosza 58/2, 80-952 Gdańsk-Oliwa (z dopiskiem „Konkurs Literacki”). Do prac należy dołączyć oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (adres korespondencyjny, telefon, e-mail) oraz krótką notką biograficzną. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody, pięć równorzędnych wyróżnień oraz dwie nagrody specjalne dla studenta i absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego. Pula nagród wynosi 10 500 PLN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2005 roku, a wręczenie nagród na przełomie listopada i grudnia. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres: konkurs.literacki@univ.gda.pl. Prace można nadsyłać do 30 czerwca br.


V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Gałązkę Oliwną”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Poetów w Opolu. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 1. Poezja lat młodzieńczych (dla osób w wieku do 19 lat), 2. Poezja dojrzała (dla osób w wieku 20 do 30 lat), 3. Tom poezji (dla osób w wieku do 35 lat, które wydały samodzielny tomik wierszy). Warunkiem uczestnictwa w konkursie autorów mieszczących się w kategoriach 1 i 2 jest nadesłanie na adres organizatora 3 opatrzonych godłem (pseudonimem) niepublikowanych utworów poetyckich, których objętość w sumie nie przekroczy 3 stron A4. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, e-mail). Przy pracach należy podać kategorię konkursu, w jakiej mają być oceniane. Autorzy startujący w 3. kategorii powinni przysłać na adres organizatora 2 egzemplarze własnego wydawnictwa wraz z notą biograficzną. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: Stowarzyszenie Młodych Poetów, ul. Grunwaldzka 24 sut., 45-054 Opole (kategoria) do 30 sierpnia br. W konkursie przewidziano następujące nagrody: jedna dla każdej kategorii przechodnia statuetka Gałązki Oliwnej (jej zdobywca zobowiązany jest przekazać ją w następnym roku zwycięzcy kolejnej edycji konkursu), nagrody rzeczowe oraz dyplom dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych, nagrody rektorskie przyznawane przez oddzielne jury powoływane przez poszczególnych rektorów (nagrodę stanowi postument i w zależności od fundatora – nagroda rzeczowa lub pieniężna). Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek nastąpi w październiku. Pełny regulamin jest dostępny na stronie www.poeci.republika.pl.


„Biuletyn Fotograficzny” wspólnie ze szkołami fotografii w Polsce inauguruje projekt FOTODEBIUT z „BF” 2005. Celem projektu jest promowanie młodych talentów. Jego uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac na łamach „Biuletynu Fotograficznego” oraz w galerii clubOKOcafe w Karkowie. Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają szkoły oraz studentów szkół i kierunków fotograficznych. Przystąpienie do projektu nie wymaga uiszczania specjalnej opłaty. Autor najciekawszej prezentacji pod koniec 2005 zostanie uhonorowany roku atrakcyjną nagrodą rzeczową. Informacji o projekcie udziela Dyr. ds. Marketingu i Reklamy „BF” Grażyna Słomska (660 47 60 41 gslomska@op.pl).


Konkurs fotograficzno-literacki MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE

Konkursu organizuje „Biuletyn Fotograficzny” wraz z portalem www.fotogram.pl. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie wykonane przez zgłaszającego pracę lub zrobione zgłaszającemu pracę i związana z nim ciekawa historia. Zdjęcia w formacie min. 10 x 15 cm (w wersji elektronicznej – w rozdzielczości 300 dpi) wraz z tekstami o objętości do 2,5 znaków należy przesyłać na adres biuletynfotograficzny@o2.pl lub andrzej@fotogram.pl bądź adres „Biuletynu Fotograficznego”: ul. Węgierska 1, 30-535 Kraków (z dopiskiem MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE). Najlepsza z prac nadesłanych do 10. każdego miesiąca zostanie opublikowana w „Biuletynie Fotograficznym” oraz na stronach www.biuletynfotograficzny.pl i www.fotogram.pl, jej autor otrzyma ponadto poradnik Akt w fotografii – Sztuka i Praktyka oraz kurs Kompozycja obrazu i sztuki widzenia. Konkurs ma dziesięć edycji, pierwszą pracę „Biuletyn Fotograficzny” opublikuje w numerze marcowym. Autor najlepszej spośród dziesięciu prac miesiąca zostanie uhonorowany cenną nagrodą rzeczową oraz roczną prenumeratą pisma.


Ogólnopolski Konkurs Translatorski Współczesnej Kobiecej Poezji Brytyjskiej

Organizatorami konkursu są Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz British Council. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób, które legitymują się znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym dokonanie przekładu. Przekład jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu poetyckiego jednej z trzech poetek: Monizy Alvi, Jackie Kay lub Michele Roberts w 4 egzemplarzach wraz z 4 egzemplarzami wersji oryginalnej (w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego) należy przesłać na adres: Paweł Różyło, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz. O decyzji podjętej przez jury w składzie: Leszek Engelking, Mieczysław Godyń i Jerzy Jarniewicz laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie do 10 października 2005 r. W konkursie przewidziano następujące nagrody: I nagroda – 500 zł, II nagroda – 350 zł, III nagroda – 250 zł. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 22 października 2005 r. o godz. 16.00 w sandomierskim Zamku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzuskać pod numerem telefonu Muzeum (0-15) 832 21 47. Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca.

opracowała: J. C.

ogłosiłeś konkurs?
napisz do redakcji:

redakcja@witryna.czasopism.pl

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt