Nr 16 (98)
z dnia 12 czerwca 2004
powrót do wydania bieżącego
 
  konkursy       
   

literackie, plastyczne, muzyczne...
     
   

     V Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA - po debiucie
     
     Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy wydali samodzielną książkę poetycką. Znormalizowany maszynopis (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku, w czterech opatrzonych godłem egzemplarzach, oraz oznaczoną tym samym godłem osobną koperte z danymi autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótka nota biograficzna oraz tytuły wydanych dotąd książek z rokiem wydania i nazwą wydawcy) należy do 30 grudnia 2004 r. przysłać na adres: Teatr Mały, „Tyska Zima Poetycka”, ul. ks. kard. A. Hlonda 1, 43-100 Tychy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2005 r., jego podsumowaniem będzie biesiada poetycka. Nagrodą w konkursie jest profesjonalne wydanie zwycięskiego tomiku oraz 2.500 zł. Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 400 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody. Informacje o konursie udzielane są pod numerami telefomu (032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00) i adresem teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl.
     
     III Ogólnopolski Konkurs Na Opowiadanie (O.K.N.O) o szeroko rozumianej tematyce współczesnej
     
     Przedmiotem konkursu jest niepublikowane i nienagradzane opowiadanie o tematyce dowolnej i objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Trzy oznaczone godłem (każda strona) egzemplarze tekstu (w maszynopisie formatu A4) wraz z zaklejoną kopertą zawierającą imię, nazwisko i adres autora, łącznie z kodem, oraz ksero dowodu wpłaty kwoty 10 zł przeznaczonej na organizację konkursu (Miejski Dom Kultury W Gdańsku, BIG Bank Gdański S.A. II O/Gdańsk, 11601410-410753-133-3, z dopiskiem: konkurs na opowiadanie) należy przysłać na adres: Integracyjny Klub Artystyczny Winda, 80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17, z dopiskiem: konkurs literacki. Każdy z autorów może nadesłać tylko jedno opowiadanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada w klubie Winda. Obok Grand Prix przyznane zostaną wyróżnienia honorowane nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy zapowiadają wydanie zbioru nagrodzonych i wyróżnionych tekstów. Prace należy nadsyłać do 18 września.
     
     XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta
     Konkurs organizują Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu. Trzy opatrzone godłem egzemplarze góra pięciu niepublikowanych utworów poetyckich (tematyka i forma prac jest dowolna) wraz z tak samo oznaczoną zaklejoną kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) należy przesłać na adres: Centrum Kultury „Dwór Artusa”, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń [(0-56) 655 49 29, 655 49 39]; z dopiskiem: Konkurs Poetycki. Pula nagród w konkursie wynosi 5000 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas X Toruńskiego Festiwalu Książki, w listopadzie 2004 r. Na uroczystość wręczenia nagród laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizatorów. Prace przysyłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji utworów nagrodzonych i wyróżnionych. Prace można nadsyłać do 15 września 2004 r.
     
     IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Sułkowskiego
     Konkurs organizuje Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic. Zestaw trzech niepublikowanych wierszy (tematyka i forma wierszy jest dowolna) w czterech opatrzonych godłem egzemplarzach maszynopisu wraz z oznaczoną tym samym godłem zaklejoną kopertą z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) należy przysłać na adres: Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice; z dopiskiem „Konkurs poetycki”. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 października 2004 roku, o wynikach konkursu zadecyduje jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Maciej Malicki i Darek Foks. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac. Można je nadsyłać do 30 września 2004 r.
     
     IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego MALOWANIE SŁOWEM
     Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Zestaw 3-10 utworów poetyckich w 3 opatrzonych godłem słownym egzemplarzach maszynopisu wraz z zaklejoną kopertą, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, szkoła, zawód) oraz informacje o jego dotychczasowych osiągnięciach literackich, należy przysłać na adres: Szczecinecki Ośrodek Kultury, ul. 9-go Maja 12, 78–400 Szczecinek, z dopiskiem: Malowanie słowem. Jedna osoba może przysłać tylko jeden zestaw wierszy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne (I miejsce – 800 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł) oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas imprezy podsumowującej konkurs (będzie je trzeba odebrać osobiście), przy czym laureaci przybywają na uroczystość wręczenia nagród na własny koszt. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2004 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (94) 37 400 51 lub adresem elektronicznym: krystyna.mazur@wp.pl.
     
     Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły „O Laur Bursztynowej Róży”
     Organizotorami konkursu są: Związek Literatów Polskich, Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Ustce. Jeden opatrzony godłem zestaw, składający się z dwóch niepublikowanych i nienagradzanych utworów poetyckich o tematyce „Morze-Ziemia-Ojczyzna”, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu, z dołączoną do tekstów zaklejoną kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail), podpisaną tym samym godłem, należy przysłać na adres: Dom Kultury w Ustce, 76 270 Ustka ul. Kosynierów 19, z dopiskiem: Bursztynowa Róża. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. W konkursie przewidziano następujące nagrody: I – 700 zł i Bursztynowa Róża, II – 400 zł, III – 200 zł, oraz dwa wyróżnienia po 100 zł (wysokość nagród podana jest wg stawek brutto). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 sierpnia 2004 roku podczas Festiwalu Poezji Ustka 2004, przy czym nagrody trzeba odebrać osobiście. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: promocja@um.ustka.pl. Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2004 r.
     
     Konkurs Zabudowy Trawnika i Forum Prozatorskiego na opowiadanie filozoficzno-erotyczne
     W ramach przygotowań do wydania 13 numeru Zabudowa Trawnika, wraz z Forum Prozatorskim, ogłasza konkurs na opowiadanie poruszające w sposób filozoficzny tematykę erotyczną (lub tematykę filozoficzną w sposób erotyczny). Na niepublikowane i nienagradzane utwory o objętości do 5 stron maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie) organizatorzy czekają do 31 maja br. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs_literacki@op.pl, z adnotacją: konkurs literacki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Zabudowy Trawnika (www.zabudowa.republika.pl) i Forum Prozatorskiego (www.fp.boo.pl). Nagrodą w konkursie jest publikacja konkursowego opowiadania w 13 numerze Zabudowy Trawnika oraz na stronie internetowej Forum Prozatorskiego. Zwycięzcy konkursu otrzymają również egzemplarze pisma i tomik Arka Błaszczuka Jelenie na rykowisku.
     
     VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
     Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zestaw poetycki składający się maks. z 3 utworów lub jeden utwór prozą (opowiadanie, nowela, esej), lub dramat, lub słuchowisko radiowe – prace niepublikowane i nienagardzane, o objętości do 30 stron maszynopisu, w 4 opatrzonych słownym godłem egzemplarzach maszynopisu formatu A4, wraz z zaklejoną, oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, adres), należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (pieniężnych), która odbędzie się w październiku 2004 r. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2004 r.
     
     Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego Edycja trzecia, 2004
     W konkursie bez ograniczeń wiekowych mogą wziąć udział profesjonalni i nieprofesjonalni autorzy z kraju i z całego świata piszący w języku polskim. Niepublikowane prace prozatorskie o dowolnej tematyce i objętości w 4 opatrzonych godłem słownym egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4 wraz z małą kopertą podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numerem telefonu, e-mail i krótka nota biograficzna) należy przesłać na adres: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk-Oliwa, z dopiskiem: Konkurs Literacki. Jury w składzie: Aleksander Jurewicz, Adam Majewski, Tomasz Maliszewski (kierownik ACK UG), Daniel Odija, Zbigniew Żakiewicz (przewodniczący) przyzna we wrześniu 2004 roku trzy nagrody i pięć równorzędnych wyróżnień, a także nagrodę specjalną dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2004 roku, a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Informacje pod numerami telefonu: (48) 55 29 300, 55 29 450. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2004 r.
     
     Piąty Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”
     Redakcja miesięcznika „Akant” ogłasza piąte zawody poetyckie, tym razem przeznaczone dla twórców pragnących zmierzyć się z tematem „Natura: dom nasz czy ulica…”. Maksymalnie 4 niepublikowane i niezgłoszone na inny konkurs utwory poetyckie nawiązujące do tematu zawodów, w 3 oznaczonych godłem egzemplarzach, należy przesłać na adres: Redakcja miesięcznika „Akant”, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51 „B”/ 4. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: 800, 400, 250 i 100 zł (organizatorzy zastrzegają sobie mozliwość nieprzyznania którejś z nagród). Formą nagrody będzie również druk wybranych utworów w „Akancie” i pokonkursowym almanachu. Wyniki konkursu zostana ogłoszone w styczniu 2005 r. na łamach miesięcznika „Akant”. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.akant.telvinet.pl/apel.html. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2004 r.

opracowała: J. C.


ogłosiłeś konkurs?
napisz do redakcji:
redakcja@witryna.czasopism.pl

wersja do wydrukowania