Nr 11 (93)
z dnia 12 kwietnia 2004
powrót do wydania bieżącego
 
  konkursy       
   

literackie, plastyczne, muzyczne...
     
   

     IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego MALOWANIE SŁOWEM
     Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Zestaw 3-10 utworów poetyckich w 3 opatrzonych godłem słownym egzemplarzach maszynopisu wraz z zaklejoną kopertą, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, szkoła, zawód) oraz informacje o jego dotychczasowych osiągnięciach literackich, należy przysłać na adres: Szczecinecki Ośrodek Kultury, ul. 9-go Maja 12, 78–400 Szczecinek, z dopiskiem: Malowanie słowem. Jedna osoba może przysłać tylko jeden zestaw wierszy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne (I miejsce – 800 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł) oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas imprezy podsumowującej konkurs (będzie je trzeba odebrać osobiście), przy czym laureaci przybywają na uroczystość wręczenia nagród na własny koszt. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2004 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (94) 37 400 51 lub adresem elektronicznym: krystyna.mazur@wp.pl.
     
     Okoliczności codzienności – konkurs na fotoreportraż
     Organizatorami konkursu są „Tygodnik Powszechny” i „Biuletyn Fotograficzny”. Konkurs przeznaczony jest dla osób urodzonych po 01.01.1970 r. Każdy autor może zgłosić do konkursu do 4 zdjęć na papierze fotograficznym (w tym 1 zestaw 5-zdjęciowy traktowany przez jury jako jedna praca), wykonanych dowolną techniką i w oryginalny sposób podejmujących temat konkursu. Zdjęcia w zestawie powinny mieć oznaczoną kolejność, a każda praca (formatu – od 24x30 cm do 30x40,5cm) na odwrocie wpisane 6-literowe godło. Do prac należy dołączyć wglądówki wszystkich zgłoszonych do konkursu fotografii – wielkość 13x18 cm lub płytka CD ze skanami zdjęć (rozdzielczość 300 dpi, .tiff lub jpg bez kompresji). Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz tytuł i numer kolejny zgłaszanej pracy, należy włożyć do osobnej koperty podpisanej tym samym godłem, co fotografie. Kopertę wraz z oświadczeniem dotyczącym autorstwa prac należy dołączyć do przesyłki. Prace należy przesłać w usztywnionym opakowaniu na adres: Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem: Okoliczności codzienności. Wszystkie prace przechodzą na własność „Tygodnika Powszechnego” i mogą być bezpłatnie użyte do promocji konkursu w mediach oraz dowolnie publikowane w „Tygodniku Powszechnym”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (Grand Prix to nagroda rzeczowa o wartości 3000 zł), a ich prace zostaną opublikowane w „Tygodniku Powszechnym” i „Biuletynie Fotograficznym”. Nagrodzone i wyróżnione prace będą poza tym prezentowane na pokonkursowej wystawie w krakowskiej galerii Camelot w czerwcu 2004 roku. Termin zgłaszania prac upływa 17 maja br. (decyduje data dotarcia przesyłki do redakcji). Karty uczestnictwa w konkursie znajdują się w „Tygodniku Powszechnym” i „Biuletynie Fotograficznym”, można je także pobrać ze strony http://tygodnik.onet.pl. Zainteresowani znajdą tam również pełny regulamin konkursu.
     
     Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły „O Laur Bursztynowej Róży”
     Organizotorami konkursu są: Związek Literatów Polskich, Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Ustce. Jeden opatrzony godłem zestaw, składający się z dwóch niepublikowanych i nienagradzanych utworów poetyckich o tematyce „Morze-Ziemia-Ojczyzna”, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu, z dołączoną do tekstów zaklejoną kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail), podpisaną tym samym godłem, należy przysłać na adres: Dom Kultury w Ustce, 76 270 Ustka ul. Kosynierów 19, z dopiskiem: Bursztynowa Róża. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. W konkursie przewidziano następujące nagrody: I – 700 zł i Bursztynowa Róża, II – 400 zł, III – 200 zł, oraz dwa wyróżnienia po 100 zł (wysokość nagród podana jest wg stawek brutto). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 sierpnia 2004 roku podczas Festiwalu Poezji Ustka 2004, przy czym nagrody trzeba odebrać osobiście. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: promocja@um.ustka.pl. Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2004 r.
     
     XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka
     Chętni do wzięcia udziału w konkursie do 17 kwietnia powinni przesłać na adres Redakcji „Głosu Karczewa” (ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew) oznaczony godłem zestaw (lub zestawy) 5 niepublikowanych i nienagradzanych wierszy o dowolnej tematyce w 5 egemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu wraz z dołączoną do niego zaklejoną i oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres). Przesyłkę należy zaopatrzyć w dopisek: Konkurs poetycki. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: I - 3000 zł, II - 1500 zł, III – 1000 zł, Nagroda MGOK, Nagroda „Głosu Karczewa”, Nagroda Parafii Karczew po 500 zł każda (wysykość nagród podano wg stawek brutto), oraz wyróżnienia w postaci upominków rzeczowych. Pierwsze spośród nagród specjalnych przyznane zostaną przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2004 r., o czy laureaci zostaną wcześniej powiadomieni. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.
     
     Ogólnopolski Konkurs na Małe Formy Literackie pod hasłem „Miłość niejedno ma imię”
     Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Muza” w Lubinie (ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin). Konkurs przebiega w trzech kategoriach: 1. Poezja, 2. Proza, 3. Eseistyka i publicystyka. Uczestnicy mogą składać prace w każdej z wymienionych kategorii. Niepublikowane i nienagradzane prace do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (dwa utwory poetyckie – wiersze, fraszki, teksty piosenek itp. lub jeden krótki utwór prozatorski, np. opowiadanie, fragment pamiętnika, lub reportaż/szkic literacki/esej), w trzech opatrzonych pseudonimem egzemplarzach, wraz z opatrzoną tym samym pseudonimem zaklejoną kopertę z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym autora należy przesłać na adres Centrum Kultury „Muza” do 16 kwietnia. Na kopertach należy zaznaczyć kategorię prac, przesyłkę ponadto zaopatrzyć w dopisek: Konkurs Literacki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w CK „Muza” podczas XVI Lubińskich Spotkań Literackich, 23 maja br. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (76) 746 22 60/64 lub pod adresem elektronicznym: imprezy@ckmuza.pl.
     
     V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Poezja jest jak obraz”
     Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim patrona konkursu. Zestaw składający się z 3-5 niepublikowanych wierszy w 3 opatrzonych godłem egzemplarzach maszynopisu wraz z oznaczoną tak samo kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, ew. przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich), w przypadku debiutantów – opatrzoną dodatkowo informacją „Debiut literacki”, należy przesłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, Al. Piłsudskiego l, 62-700 Turek, z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Włodzimierza Pietrzaka. W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne (nagrody za wiersz o tematyce dowolnej, nagroda za debiut literacki) oraz nagroda rzeczowa za najlepszy wiersz w kategorii wiekowej 15-18 lat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia br. Więcej informacji pod numerem telefonu: (63) 280 35 47, w godz. 12.00-19.00. Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2004 r.
     
     Konkurs Zabudowy Trawnika i Forum Prozatorskiego na opowiadanie filozoficzno-erotyczne
     W ramach przygotowań do wydania 13 numeru Zabudowa Trawnika, wraz z Forum Prozatorskim, ogłasza konkurs na opowiadanie poruszające w sposób filozoficzny tematykę erotyczną (lub tematykę filozoficzną w sposób erotyczny). Na niepublikowane i nienagradzane utwory o objętości do 5 stron maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie) organizatorzy czekają do 31 maja br. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs_literacki@op.pl, z adnotacją: konkurs literacki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Zabudowy Trawnika (www.zabudowa.republika.pl) i Forum Prozatorskiego (www.fp.boo.pl). Nagrodą w konkursie jest publikacja konkursowego opowiadania w 13 numerze Zabudowy Trawnika oraz na stronie internetowej Forum Prozatorskiego. Zwycięzcy konkursu otrzymają również egzemplarze pisma i tomik Arka Błaszczuka Jelenie na rykowisku.
     
     Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Wielkiej i Małej Sowy Wydawnictwa Zielona Sowa i Studium Literacko-Artystycznego UJ za powieść lub tom opowiadań związanych z tematyką współczesności
     W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody: 1. Wielkiej Sowy – dla najlepszej pracy w kategorii bez limitu wiekowego; 2. Małej Sowy – nagroda dla debiutantów do 35 roku życia (nieukończonego do 30 kwietnia br.). Jeśli debiut okaże się najlepszą pracą w konkursie, zostanie mu przyznana Wielka Sowa. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę. Konkurs przeznaczony jest dla autorów z Polski i zagranicy, którzy nadeślą niepublikowane w całości prace prozatorskie (powieść lub zbiór opowiadań), których tematyka podejmuje istotne problemy współczesności, w 3 oznaczonych godłem egzemplarzach maszynopisu (w przypadku debiutantów – opatrzonych dodatkowo informacją: Debiut), wraz z oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, data urodzenia - w Konkursie o Małą Sowę, adres, telefon, adres mailowy) i dowodem wpłaty kwoty 35 zł przeznaczonej na cele organizacyjne Konkursu (wpłata na konto Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, Konto: BPH/PBK S.A. III O/Kraków Nr 10601406-320000282890; z dopiskiem: Konkurs Literacki Sowa). Prace należy przesłać do 30 kwietnia br. na adres: Wydawnictwo Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków; z dopiskiem: Konkurs. W Jury Konkursu zasiądą: Marek Bieńczyk, Przemysław Czapliński, Mariusz Czyżowski, Izabela Filipiak, Jerzy Jarzębski, Karol Maliszewski i Gabriela Matuszek. Zdobywca Wielkiej Sowy nagrodzony zostanie drukiem książki i promocją, nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz statuetką Wielkiej Sowy, zdobywca Małej Sowy – drukiem i promocją książki oraz statuetką Małej Sowy. Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Literackiego „Literatura wobec nowej rzeczywistości”, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-5 czerwca br.
     
     Ogólnopolski Konkurs Translatorski Poezji WH Audena
     Organizatorami konkursu są: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz British Cuncil w Warszawie. W konkursie może wziąć udział każdy, kto legitymuje się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zmierzenie się z przekładem tekstu poetyckiego na język polski. Przekład jednego wybranego wiersza WH Audena w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu wraz z 4 egzemplarzami oryginału należy przesłać na adres: Paweł Różyło, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel. (15) 832 21 47, lub e-mailem na adres iwacha@op.pl. Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie: Leszek Engelking, Mieczysław Godyń i Jerzy Jarniewicz. O jej decyzji laureaci zostaną powiadomieni listownie do 1 października br. Wręczenie nagród nastąpi 16 października br. o godz. 16.00 w sandomierskim Ratuszu przy ul. Rynek 1. Więcej informacji na stronie http://www.republika.pl/mosandomierz/konkurs.html. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia br.
     
     VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
     Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zestaw poetycki składający się maks. z 3 utworów lub jeden utwór prozą (opowiadanie, nowela, esej), lub dramat, lub słuchowisko radiowe – prace niepublikowane i nienagardzane, o objętości do 30 stron maszynopisu, w 4 opatrzonych słownym godłem egzemplarzach maszynopisu formatu A4, wraz z zaklejoną, oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, adres), należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (pieniężnych), która odbędzie się w październiku 2004 r. Prace neleży nadsyłać do 31 maja 2004 r.
     
     Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego Edycja trzecia, 2004
     W konkursie bez ograniczeń wiekowych mogą wziąć udział profesjonalni i nieprofesjonalni autorzy z kraju i z całego świata piszący w języku polskim. Niepublikowane prace prozatorskie o dowolnej tematyce i objętości w 4 opatrzonych godłem słownym egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4 wraz z małą kopertą podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numerem telefonu, e-mail i krótka nota biograficzna) należy przesłać na adres: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk-Oliwa, z dopiskiem: Konkurs Literacki. Jury w składzie: Aleksander Jurewicz, Adam Majewski, Tomasz Maliszewski (kierownik ACK UG), Daniel Odija, Zbigniew Żakiewicz (przewodniczący) przyzna we wrześniu 2004 roku trzy nagrody i pięć równorzędnych wyróżnień, a także nagrodę specjalną dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2004 roku, a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Informacje pod numerami telefonu: (48) 55 29 300, 55 29 450. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2004 r.
     
     Piąty Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”
     Redakcja miesięcznika „Akant” ogłasza piąte zawody poetyckie, tym razem przeznaczone dla twórców pragnących zmierzyć się z tematem „Natura: dom nasz czy ulica…”. Maksymalnie 4 niepublikowane i niezgłoszone na inny konkurs utwory poetyckie nawiązujące do tematu zawodów, w 3 oznaczonych godłem egzemplarzach, należy przesłać na adres: Redakcja miesięcznika „Akant”, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51 „B”/ 4. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: 800, 400, 250 i 100 zł (organizatorzy zastrzegają sobie mozliwość nieprzyznania którejś z nagród). Formą nagrody będzie również druk wybranych utworów w „Akancie” i pokonkursowym almanachu. Wyniki konkursu zostana ogłoszone w styczniu 2005 r. na łamach miesięcznika „Akant”. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.akant.telvinet.pl/apel.html. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2004 r.

opracowała: J. C.
wersja do wydrukowania