Nr 8 (90)
z dnia 12 marca 2004
powrót do wydania bieżącego
 
  konkursy       
   

literackie, plastyczne, muzyczne...
     
   

     Prix Ars Electronica – International Competition for CyberArts 2004
     Do 26 marca można zgłaszać udział w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Komputerowej „Prix Ars Electronica”. Tegoroczna, 18 edycja konkursu przebiega w następujących kategoriach: Computer Animation / Visual Effects, Digital Musics, Interactive Art, Net Vision i Digital Communities. Na konkurs można zgłaszać zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe. Szczegółowy opis kategorii konkursowych i pozostałe punkty regulaminu są dostępne na stronie: http://www.aec.at/en/prix/index.asp.
     
     XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka
     Chętni do wzięcia udziału w konkursie do 17 kwietnia powinni przesłać na adres Redakcji „Głosu Karczewa” (ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew) oznaczony godłem zestaw (lub zestawy) 5 niepublikowanych i nienagradzanych wierszy o dowolnej tematyce w 5 egemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu wraz z dołączoną do niego zaklejoną i oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres). Przesyłkę należy zaopatrzyć w dopisek: Konkurs poetycki. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: I - 3000 zł, II - 1500 zł, III – 1000 zł, Nagroda MGOK, Nagroda „Głosu Karczewa”, Nagroda Parafii Karczew po 500 zł każda (wysykość nagród podano wg stawek brutto), oraz wyróżnienia w postaci upominków rzeczowych. Pierwsze spośród nagród specjalnych przyznane zostaną przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2004 r., o czy laureaci zostaną wcześniej powiadomieni. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.
     
     Ogólnopolski Konkurs na Małe Formy Literackie pod hasłem „Miłość niejedno ma imię”
     Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Muza” w Lubinie (ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin). Konkurs przebiega w trzech kategoriach: 1. Poezja, 2. Proza, 3. Eseistyka i publicystyka. Uczestnicy mogą składać prace w każdej z wymienionych kategorii. Niepublikowane i nienagradzane prace do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (dwa utwory poetyckie – wiersze, fraszki, teksty piosenek itp. lub jeden krótki utwór prozatorski, np. opowiadanie, fragment pamiętnika, lub reportaż/szkic literacki/esej), w trzech opatrzonych pseudonimem egzemplarzach, wraz z opatrzoną tym samym pseudonimem zaklejoną kopertę z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym autora należy przesłać na adres Centrum Kultury „Muza” do 16 kwietnia. Na kopertach należy zaznaczyć kategorię prac, przesyłkę ponadto zaopatrzyć w dopisek: Konkurs Literacki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w CK „Muza” podczas XVI Lubińskich Spotkań Literackich, 23 maja br. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (76) 746 22 60/64 lub pod adresem elektronicznym: imprezy@ckmuza.pl.
     
     XII Konkurs Poetycki „O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów”
     Opatrzone godłem zestawy składające się z 3 niepublikowanych (dopuszcza się publikację w drukach ulotnych, Internecie, prasie lokalnej, radiu i telewizji) i nienagradzanych utworów poetyckich w 5 kopiach wraz z osobną, oznaczoną tym samym godłem kopertą ze szczegółowymi danymi autora należy przesłać na adres: Klub Inicjatyw Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”, Galeria Brzeskiego Centrum Kultury, Rynek Ratusz, 49-300 Brzeg, z dopiskiem: Parszywa XII-tka. Prace oceni jury złożone z laureatów poprzednich edycji konkursu, posiłkowanych, w razie potrzeby, przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób. Wręczenie nagród – Złotych Syfonów oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek odbędzie się w trakcie VI Konfrontacji Literackich „Syfon czyli Przewozy Regionalne”, które odbędą się w Brzegu w dniach 16–25 kwietnia 2004 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://free.art.pl/szp/, pod adresem: szp@free.art.pl oraz pod numerami telefonów: (77) 416 32 34 (w godzinach 10.00-18.00, od wtorku do niedzieli), 416 22 77 (po 19-tej) i 0691410114. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Termin nadsyłania prac upływa 21 marca 2004 r.
     
     II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida
     Konkurs organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie. Trzy niepublikowane i nienagradzane wiersze (w tym jeden wiersz o Norwidzie: inspirowany jego życiem, twórczością bądź stylem) w 5 oznaczonych godłem egzemplarzach wraz z oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków, z dopiskiem: Norwid. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody (w wysokości: 2000, 1000 i 500 zł) oraz pięć wyróżnień po 300 zł, organizator zastrzega sobie jednak prawo do innego podziału nagród. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21 maja w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, o czym laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie. Konkurs podsumuje antologia nagrodzonych wierszy. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2004.
     
     V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Poezja jest jak obraz”
     Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim patrona konkursu. Zestaw składający się z 3-5 niepublikowanych wierszy w 3 opatrzonych godłem egzemplarzach maszynopisu wraz z oznaczoną tak samo kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, ew. przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich), w przypadku debiutantów – opatrzoną dodatkowo informacją „Debiut literacki”, należy przesłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, Al. Piłsudskiego l, 62-700 Turek, z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Włodzimierza Pietrzaka. W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne (nagrody za wiersz o tematyce dowolnej, nagroda za debiut literacki) oraz nagroda rzeczowa za najlepszy wiersz w kategorii wiekowej 15-18 lat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia br. Więcej informacji pod numerem telefonu: (63) 280 35 47, w godz. 12.00-19.00. Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2004 r.
     
     Konkurs Zabudowy Trawnika i Forum Prozatorskiego na opowiadanie filozoficzno-erotyczne
     W ramach przygotowań do wydania 13 numeru Zabudowa Trawnika, wraz z Forum Prozatorskim, ogłasza konkurs na opowiadanie poruszające w sposób filozoficzny tematykę erotyczną (lub tematykę filozoficzną w sposób erotyczny). Na niepublikowane i nienagradzane utwory o objętości do 5 stron maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie) organizatorzy czekają do 31 maja br. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs_literacki@op.pl, z adnotacją: konkurs literacki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Zabudowy Trawnika (www.zabudowa.republika.pl) i Forum Prozatorskiego (www.fp.boo.pl). Nagrodą w konkursie jest publikacja konkursowego opowiadania w 13 numerze Zabudowy Trawnika oraz na stronie internetowej Forum Prozatorskiego. Zwycięzcy konkursu otrzymają również egzemplarze pisma i tomik Arka Błaszczuka Jelenie na rykowisku.
     
     Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Wielkiej i Małej Sowy Wydawnictwa Zielona Sowa i Studium Literacko-Artystycznego UJ za powieść lub tom opowiadań związanych z tematyką współczesności
     W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody: 1. Wielkiej Sowy – dla najlepszej pracy w kategorii bez limitu wiekowego; 2. Małej Sowy – nagroda dla debiutantów do 35 roku życia (nieukończonego do 30 kwietnia br.). Jeśli debiut okaże się najlepszą pracą w konkursie, zostanie mu przyznana Wielka Sowa. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę. Konkurs przeznaczony jest dla autorów z Polski i zagranicy, którzy nadeślą niepublikowane w całości prace prozatorskie (powieść lub zbiór opowiadań), których tematyka podejmuje istotne problemy współczesności, w 3 oznaczonych godłem egzemplarzach maszynopisu (w przypadku debiutantów – opatrzonych dodatkowo informacją: Debiut), wraz z oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, data urodzenia - w Konkursie o Małą Sowę, adres, telefon, adres mailowy) i dowodem wpłaty kwoty 35 zł przeznaczonej na cele organizacyjne Konkursu (wpłata na konto Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, Konto: BPH/PBK S.A. III O/Kraków Nr 10601406-320000282890; z dopiskiem: Konkurs Literacki Sowa). Prace należy przesłać do 30 kwietnia br. na adres: Wydawnictwo Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków; z dopiskiem: Konkurs. W Jury Konkursu zasiądą: Marek Bieńczyk, Przemysław Czapliński, Mariusz Czyżowski, Izabela Filipiak, Jerzy Jarzębski, Karol Maliszewski i Gabriela Matuszek. Zdobywca Wielkiej Sowy nagrodzony zostanie drukiem książki i promocją, nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz statuetką Wielkiej Sowy, zdobywca Małej Sowy – drukiem i promocją książki oraz statuetką Małej Sowy. Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Literackiego „Literatura wobec nowej rzeczywistości”, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-5 czerwca br.
     
     Ogólnopolski Konkurs Translatorski Poezji WH Audena
     Organizatorami konkursu są: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz British Cuncil w Warszawie. W konkursie może wziąć udział każdy, kto legitymuje się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zmierzenie się z przekładem tekstu poetyckiego na język polski. Przekład jednego wybranego wiersza WH Audena w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu wraz z 4 egzemplarzami oryginału należy przesłać na adres: Paweł Różyło, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel. (15) 832 21 47, lub e-mailem na adres iwacha@op.pl. Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie: Leszek Engelking, Mieczysław Godyń i Jerzy Jarniewicz. O jej decyzji laureaci zostaną powiadomieni listownie do 1 października br. Wręczenie nagród nastąpi 16 października br. o godz. 16.00 w sandomierskim Ratuszu przy ul. Rynek 1. Więcej informacji na stronie http://www.republika.pl/mosandomierz/konkurs.html. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia br.
     
     VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
     Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zestaw poetycki składający się maks. z 3 utworów lub jeden utwór prozą (opowiadanie, nowela, esej), lub dramat, lub słuchowisko radiowe – prace niepublikowane i nienagardzane, o objętości do 30 stron maszynopisu, w 4 opatrzonych słownym godłem egzemplarzach maszynopisu formatu A4, wraz z zaklejoną, oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, adres), należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (pieniężnych), która odbędzie się w październiku 2004 r. Prace neleży nadsyłać do 31 maja 2004 r.
     
     Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego Edycja trzecia, 2004
     W konkursie bez ograniczeń wiekowych mogą wziąć udział profesjonalni i nieprofesjonalni autorzy z kraju i z całego świata piszący w języku polskim. Niepublikowane prace prozatorskie o dowolnej tematyce i objętości w 4 opatrzonych godłem słownym egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4 wraz z małą kopertą podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numerem telefonu, e-mail i krótka nota biograficzna) należy przesłać na adres: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk-Oliwa, z dopiskiem: Konkurs Literacki. Jury w składzie: Aleksander Jurewicz, Adam Majewski, Tomasz Maliszewski (kierownik ACK UG), Daniel Odija, Zbigniew Żakiewicz (przewodniczący) przyzna we wrześniu 2004 roku trzy nagrody i pięć równorzędnych wyróżnień, a także nagrodę specjalną dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2004 roku, a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Informacje pod numerami telefonu: (48) 55 29 300, 55 29 450. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2004 r.
     
     Piąty Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”
     Redakcja miesięcznika „Akant” ogłasza piąte zawody poetyckie, tym razem przeznaczone dla twórców pragnących zmierzyć się z tematem „Natura: dom nasz czy ulica…”. Maksymalnie 4 niepublikowane i niezgłoszone na inny konkurs utwory poetyckie nawiązujące do tematu zawodów, w 3 oznaczonych godłem egzemplarzach, należy przesłać na adres: Redakcja miesięcznika „Akant”, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51 „B”/ 4. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: 800, 400, 250 i 100 zł (organizatorzy zastrzegają sobie mozliwość nieprzyznania którejś z nagród). Formą nagrody będzie również druk wybranych utworów w „Akancie” i pokonkursowym almanachu. Wyniki konkursu zostana ogłoszone w styczniu 2005 r. na łamach miesięcznika „Akant”. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.akant.telvinet.pl/apel.html. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2004 r.

opracowała: J. C.


ogłosiłeś konkurs?
napisz do redakcji:
redakcja@witryna.czasopism.pl

wersja do wydrukowania